voor wie?

Mensen binnen organisaties waarbij de effecten van turbulente en snel veranderende marketen invloed

hebben op hun werkzaamheden zullen naar onze mening de meeste waarde halen uit de geboden informatie.

Strategic Agility

Concurrentievoordeel in turbulente tijden

Organisaties die erin slagen strategisch wendbaar te worden, genieten duidelijke voordelen: meer continuiteit, meer concurrerend vermogen en een hogere winstgevendheid. Het innoverend vermogen en het succes van nieuwe initiatieven nemen toe. Evenals de operationele efficiency, klanttevredenheid en medewerkerstevredenheid. In het boek Strategic Agility, concurrentievoordeel in turbulente tijden, is relevant onderzoek samengevat en gekoppeld aan best practices en modellen uit de management literatuur.

De praktijk wijst uit dat er grote verschillen zijn in de stappen die organisaties soms wel, soms niet of soms te laat nemen op weg naar strategische wendbaarheid. De praktijkvoorbeelden die gebruikt zijn in het boek zijn daarvoor heel illustratief. Organisaties hebben vaak uiteenlopende redenen om wendbaarder te willen worden. Per organisatie verschilt de trigger om een eerste stap daarin te zetten.

De rode draad die keer op keer terugkomt, was voor auteurs Mark Hulshof, Jesse Meijers en Sjors van Leeuwen de reden om het boek te schrijven.

Deze website vormt de basis voor een kennisplatform dat strategische wendbaarheid adresseert en praktisch toepasbaar maakt. Dat willen we doen door praktische handvatten te bieden en kennis te delen in de vorm van best practices, publicaties en relevant onderzoek. Mensen binnen organisaties waarbij de effecten van turbulente en snel veranderende markten invloed hebben op hun werkzaamheden zullen naar onze mening de meeste waarde halen uit de geboden informatie. Binnenkort de beschikbare relevante onderzoeken, publicaties en andere bronnen die ten grondslag aan het boek via deze publicer.Heeft u suggesties voor onderzoeken, cases of andere publicaties over het thema strategic agility? Laat het ons weten.

Als je geen concurrentievoordeel hebt,
moet je niet concurreren.

--- Jack Welch, CEO General Electric ---

Strategic Agility Maturity Model

Dit volwassenheidsmodel geeft inzicht in waar een organisatie staat op het gebied van Strategic Agility en waar het wil staan in de toekomst. Met een analyse van de huidige en gewenste situatie kunnen beslissingen genomen worden en veranderingen worden gepland en doorgevoerd.

Want om een volgend niveau te kunnen bereiken zijn er aanpassingen nodig op verschillende niveaus in de organisatie. Het Strategic Agility Maturity Model kent vijf volwassenheidsniveaus bij het realiseren van een strategisch wendbare organisatie: van adhoc tot en met adaptief.

Volwassenheids
niveau

Niveau van Strategic Agility

1. Adhoc

De organisatie heeft geen formeel strategieproces. Strategieën worden op adhoc basis en weinig planmatig opgesteld en uitgevoerd. De uitvoering gebeurt via heel scala aan losse projecten. Directeuren en managers ‘vechten’ voor hun eigen afdeling en project.

2. Gedefinieerd

Het strategieproces is gedefinieerd. Alle organisatieonderdelen kennen hun rol daarbij. Het strategieproces en de uitvoering daarvan vindt periodiek en gestructureerd plaats. De uitvoering gebeurt door middel van budgetten, managementsystemen en changemanagement.

3. Strategisch

De organisatie zet strategievorming in als strategisch wapen. Strategieën worden frequent bijgesteld en doorgevoerd onder regie van het topmanagement. Business unit managers hebben de lead. Veel aandacht voor business portfolio management, innovatie en snelheid van executie.

4. Optimaal

Het strategieproces is een continu proces op basis van gedetailleerde inzichten. Hierbij worden op organisatieniveau (business unit en afdeling overstijgend) kansen, bedreigingen, acties en prioriteiten vastgesteld. De uitvoering vindt plaats door reconfigureren van processen en reallocatie van mensen, middelen en geld over business units en afdelingen heen.

5. Adaptief

De organisatie leert voortdurend van haar strategieën, innovaties en acties. Kennis en ervaring worden continu verzameld, gedeeld en hergebruikt. Het strategieproces wordt geoptimaliseerd door inbreng van klanten, leveranciers en andere netwerkpartners. Snelheid van anticiperen, reageren en besluitvorming is hoog.

Feedback

Wij nodigen u graag uit uw feedback over ons boek en het thema strategic agility met ons te delen en gaan graag het gesprek met u aan. We zijn zeer bereid samen met u een workshop of heisessie over strategic agility te organiseren. Wij maken hiervoor graag een afspraak met u:

Bedrijven die zich niet aanpassen sterven
uit als dinosaurussen

--- Peter Elverding, voormalig CEO DSM ---

Downloads

scroll

Auteurs

Sjors van Leeuwen is directeur van Indora Management advies, actief als zelfstandig adviseur op het gebied van klantgericht ondernemen en verbonden aan verschillende opleidingsinstituten. Hij is auteur van diverse succesvolle boeken waaronder: Klant in de driver’s seat, Innovatie-blunders en CRM in de praktijk.

Jesse Meijers en Mark Hulshof zijn de oprichters van Triggre. Direct na hun opleiding startten zij als ondernemers in de IT branche. In 2007 richtten zij samen Nubiko op. Jesse als IT-ingenieur en Mark als business verantwoordelijke vinden elkaar in hun missie om voor ondernemers de vrijheid te creëren om met meer creativiteit, visie en regie bezig te zijn.

Bestel

Lees hoe Strategic Agility duidelijke voordelen levert op meer continuïteit en concurrerend vermogen en een hogere winstgevendheid. Het innoverend vermogen en het succes van nieuwe initiatieven neemt toe. Evenals de operationele efficiency, klanttevredenheid en medewerkerstevredenheid.

Dit boek vat relevant onderzoek naar Strategic Agility samen en koppelt dit aan best practices en modellen uit de management literatuur en de praktijk.

Het boek is verkrijgbaar in onderstaande web shops, als E-book of soft cover.

Persbericht

Eerste Nederlandse inleiding in strategische wendbaarheid

Managementboek: Strategic agility, concurrentievoordeel in turbulente tijden

Amersfoort, 16 december 2013 – Hoe speel je als organisatie anno 2014 snel en flexibel in op de continue ontwikkelingen en kansen in de markt? En in hoeverre kun je grote, vaak onvoorziene veranderingen goed opvangen? Het boek Strategic Agility, concurrentievoordeel in turbulente tijden, biedt een praktische handleiding voor organisaties om strategisch wendbaar(der) te worden en zo meer concurrentievoordeel te behalen.

Anticiperen en flexibel meebewegen

Met het eerste Nederlandse boek over strategic agility of ‘strategische wendbaarheid’ bieden auteurs Mark Hulshof, Sjors van Leeuwen en Jesse Meijers een heldere inleiding in dit relatief onbesproken thema. Aan de hand van een theoretisch kader, ondersteund met vele internationale praktijkvoorbeelden, wordt uiteengezet welke aspecten en competenties een organisatie strategisch wendbaar maken en wat dat oplevert in termen van concurrerend vermogen en winstgevendheid. Vervolgens krijgt de lezer een strategic agility roadmap en model aangereikt waarmee hij zelf aan de slag kan. Auteur Sjors van Leeuwen: “Organisaties die in de toekomst succesvol zullen zijn, weten de steeds snellere veranderingen bij te houden, mee te dicteren en daarvan te profiteren. Anticiperen en flexibel meebewegen wordt de norm. Met dit boek helpen we bedrijven het verschil te maken.”

Proces- en IT-flexibiliteit: kritieke succesfactoren

In het boek wordt speciale aandacht geschonken aan de rol van proces- en IT-flexibiliteit als kritieke succesfactoren voor strategische wendbaarheid. Mark Hulshof: “De snelheid waarmee organisaties hun processen kunnen aanpassen bepaalt in sterke mate hun strategische wendbaarheid. Sleutel daarbij is het standaardiseren van de processen die niet aan verandering onderhevig zullen zijn en het optimaal flexibiliseren van de processen die inspelen op ontwikkelingen in de markt en klantbehoeften. Zo nemen het innoverend vermogen van de organisatie en het succes van nieuwe initiatieven significant toe.”

Voor wie?

Het boek is bedoeld voor personen binnen organisaties die verantwoordelijk zijn voor processen en systemen die organisaties ondersteunen bij differentiatie en innovatie. Per organisatie verschilt de functie van deze personen van CIO en IT-manager tot marketing- en salesmanager, manager productontwikkeling of –innovatie en CEO’s.

Het boek is verkrijgbaar via Bol.com. Meer informatie over strategic agility en een samenvatting van de belangrijkste principes vindt men op www.strategic-agility.org.

Over de auteurs

Sjors van Leeuwen is directeur van Indora Managementadvies en actief als zelfstandig adviseur op het gebied van klantgericht ondernemen en CRM. Hij is auteur van diverse succesvolle boeken: Klant in de driver’s seat, Innovatieblunders, CRM in de praktijk, Het marketingwiel en Zorgmarketing in de praktijk.

IT-ondernemers Mark Hulshof en Jesse Meijers zijn de oprichters van Triggre, een strategic agility system dat kenniswerkers in staat stelt tot het creëren en optimaliseren van (bedrijfskritisiche) en processen en applicaties. In dit boek plaatsen zij hun ervaringen en visie in het kader van wereldwijde trends en ontwikkelingen.